Projekt Rozbudowy  drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina ( Wierna Rzeka ) w miejscowości Bocheniec  tj. km27+138 długości ok. 2km.

Cele projektu

Celem projektu jest uzyskanie parametrów zgodnych z wymaganiami dla drogi klasy G według warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, poprzez dostosowanie konstrukcji nawierzchni do obciążenia ruchem dla kategorii ruchu KR-4 i uzyskania nośności 115KN/oś. 

Zakres robót obejmuje

 rozbudowę odcinka drogi, klasy technicznej G, dwupasowej dwukierunkowej. o długości około 1,65 km, szerokości pasów ruchu 2x3,50 m z opaskami asfaltowymi o szerokości 2x0,50m;

rozbudowa odcinka drogi o długości 1,65 km szerokości pasów ruchu 2x3,50 m wraz z opaskami asfaltowymi o szerokości 2x0,50 m; 

wykonanie konstrukcji nawierzchni o nośności 115 kN/oś; 

budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi o szerokości 3,0 m; 

budowę zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi;

przebudowę i budowę chodników;

przebudowę i budowę przepustów pod drogą oraz zjazdami;

budowę odwodnienia pasa;

budowę miejsca kontroli i ważenia pojazdów wraz z miejscami postojowymi;

przebudowę i budowę nowych zjazdów;

budowę oświetlenia drogowego;

przebudowę sieci infrastruktury teletechnicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją;

przebudowę sieci energetycznej nN kolidującej z przedmiotową inwestycją;

rozbiórkę ogrodzeń kolidujących z przedmiotową inwestycją;

rozbiórkę wiat przystankowych;

wycinkę drzew, karpin oraz krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej trasy;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

budowę stacji meteo.

 
 

Planowane efekty

- poprawa dostępności komunikacji;
- zwiększenie przepustowości dróg;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu;
- zwiększenie komfortu jazdy;
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przyległych do DW 762; 

Wartość projektu

Wartość robót budowlanych 3.988.324,55 złotych.

Wkład Funduszy Europejskich 

Inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Dofinansowanie wynosi 85%.

Realizacja inwestycji zakończona

85% dofinansowania z Unii Europejskiej

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

AUTOR PROJEKTU: Contek Projekt, ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce

INŻYNIER KONTRAKTU: Biuro Consultingowe Sztorc Olczyk "DROKONT" Sp.j.,

26-008 Górno, Osiedle 83

WYKONAWCA: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Moderator strony: RNC Sp. z o.o.