Celem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755, budowa obwodnicy Ćmielowa na terenie gminy i miasta Ćmielów wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz  budowa Bazy Służby Drogowej dla potrzeb Obwodu Drogowego wraz z dostawą wyposażenia sprzętowego.


Zakres zadania obejmuje: 

 1. Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 12+124,50 do km 16+247,00;
 2. Budowę obwodnicy Ćmielowa na terenie gminy i miasta Ćmielów wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii;
 3. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja budowy Bazy Służby Drogowej dla potrzeb Obwodu Drogowego wraz z dostawą wyposażenia sprzętowego. 

 

 1. fot. mapka sytuacyjna

  Rozbudowywany odcinek drogi  zaprojektowano o następujących parametrach:
 • ulica klasy G /główna/; 
 • kategoria obciążenia ruchem KR4 
 • jezdnia szerokości 7,0 m;
 • chodniki szerokości 1,50 – 3,0 m bezpośrednio przylegające do jezdni oraz oddzielone od jezdni zieleńcem szerokości zmiennej;
 • pobocza obustronne szerokości 1,25 m;
 • ścieżka rowerowa z udziałem pieszych szerokości 3,5 m;
 • zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m;
 • projektowany pas drogowy szerokości od 21,0 m do 30,0 m.

Konstrukcja nawierzchni:

 • warstwa ścieralna z masy SMA 11 grubości 4 cm;
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 22W grubości 9 cm;
 • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P grubości 12 cm;
 • warstwa przeciwspękaniowa z masy SMA 8 grubości 4 cm;
 • warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C ¾ grubości 25 cm wykonana w technologii głębokiego recyklingu MC. 

Zakres rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej:

 • poszerzenie jezdni w rejonie skrzyżowań z wbudowaniem nowych warstw bitumicznych;
 • budowę zatok autobusowych;
 • budowę chodników z kostki brukowej;
 • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej; 
 • wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
 • wykonanie zjazdów do pól z materiału kamiennego frakcja 0/31,5 mm;
 • przebudowę rowów przydrożnych;
 • umocnienie rowów przydrożnych – rowy szczelne oraz rowy trawiaste; 
 • wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych o średnicy 50 cm;
 • ustawienie barier sprężystych;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • przebudowę kolizji teletechnicznych;
 • przebudowę sieci wodociągowej;
 • przebudowę przepustu w km 12+438,50 w m. Wólka Wojnowska – przejście zespolone Typu D;
 • budowę przejścia dla zwierząt w km 15+980,00 – przejście Typu A.  

Budowa obwodnicy Ćmielowa na terenie gminy i miasta Ćmielów wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu o następujących parametrach: 

Obwodnica DW 755:

 • droga wojewódzka klasy technicznej G;
 • prędkość projektowa Vp=70 km/h;
 • prędkość miarodajna Vm=90 km/h;
 • ilość jezdni – 1;
 • ilość pasów ruchu na jezdni – 2 w rejonie skrzyżowań oraz dodatkowych pasów ruchu na wzniesieniu 3-4.  

Zakres budowy obwodnicy Ćmielowa obejmuje:

 • budowę nowego odcinka drogi dł. około 5100 m klasy G o nośności 115 kN;
 • budowę dwóch skrzyżowań w postaci rond;
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego;
 • budowę odwodnienia drogi;
 • zmianę przebiegu i regulację koryta rzeki Ćmielówki;
 • regulacje istniejących cieków wodnych;
 • budowę obiektów inżynierskich w postaci przejść dla zwierząt pod drogą wojewódzką 755 oraz obwodnicą;
 • budowę wiaduktu;
 • budowę mostu nad rz. Ćmielówką;
 • budowę przepustów;
 • przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę miejsc postojowych;
 • budowę dróg serwisowych do istniejących pól uprawnych;
 • budowę chodników przy istniejących drogach powiatowych i gminnych;
 • budowę oraz przebudowę istniejących zjazdów;
 • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni;
 • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego;
 • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej takiej jak: sieć gazowa, sieć elektryczna NN, sieć elektryczna ŚN 15kV, kanalizacja teletechniczna, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa. 

Budowa Bazy Służby Drogowej dla potrzeb Obwodu Drogowego wraz z dostawą wyposażenia sprzętowego obejmuje:

 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wg Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę Bazy Służby Drogowej dla potrzeb Obwodu Drogowego;
 • Budowę Bazy Służby Drogowej dla potrzeb Obwodu Drogowego zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
 • Wyposażenie sprzętowe Obwodu Drogowego wg Programu Funkcjonalno-Użytkowego w sprzęt do utrzymania dróg.

Mapy projektu dla obwodnicy Ćmielowa

D-2_1  | D-2_2  | D-2_3  |  D-2_4  | D-2_5   |  D-2_6  | D-2_7   | D-2_8  | D-2_9   | D-2_10   | D-2_11 | D-2_12 | Orientacja Z-0

  

Mapy projektu dla rozbudowy DW 755

A1 | A2 | A3 | A4  

 

Wartość robót budowlanych wynosi 55 299 174,42 PLN brutto. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 85%. Inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.