Stan prac na 04.09.2017

Inwestycja pt: „Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” podzielona jest na trzy zadania o łącznej wartości 55 299 174,42 zł brutto. Poniżej prezentujemy aktualny stan prac opisany przez kierownika budowy.

Pierwsze zadanie to przebudowa drogi wojewódzkiej 755 w km od 12+124,50 do km 16+247,00 o długości 4 122,50 m. W ramach tego zakresu została rozbudowana droga wojewódzka wraz z dwoma obiektami mostowymi, budową kanalizacji deszczowe, przebudowa kolizji sieci wodociągowej i teletechnicznej, oraz budowa oświetlenia drogowego. Na dzień dzisiejszy wykonywane są jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe polegające na zasadzeniu drzew, wykonaniu trawników oraz sprzątaniu materiałów z terenu budowy.

Drugi zadanie to budowa obwodnicy Ćmielowa o długości około 5 100 m. Zostało wykonane około 75% robót ziemnych. Są wykonywane prace związane z budową oraz przebudową infrastruktury technicznej, a także obiekty mostowe w tym przepusty, przejścia dla płazów i zwierząt oraz wiadukt nad ul. M. Raciborskiego. Oprócz robót ziemnych na większości odcinka obwodnicy została wykonana stabilizacja gruntu. Na chwilę obecną wykonujemy podbudowę z kruszywa łamanego 0/63 mm oraz podbudowę z betonu asfaltowego AC 16 P grubości 5 cm. Przewidziany termin zakończenia prac to 30.06.2018.

Trzecim etapem jest wykonanie projektu oraz budowa Bazy Służby Drogowej dla potrzeb obwodu drogowego – został wykony już projekt, a obecnie czekamy na ukończenie wszystkich formalności dotyczących pozwolenia na budowę ww. projektu. Prace związane z budową Bazy Służby Drogowej planujemy rozpocząć w połowie września.