Cele projektu

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 973 jako obwodnica miejscowości Zbludowice wraz z projektowanymi obiektami inżynierskimi,
- poprawa komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców nieruchomości przyległych do istniejącej drogi,
- zapewnienie łatwego i dogodnego połączenia południowych rejonów województwa Świętokrzyskiego z województwem Małopolskim.
- chodniki służbowe 2 x 0,9 m

Etapy

Budowa obwodnicy Zbludowic od połączenia z DW 973 – rondo w km 3+306,00 do miejscowości Radzanów – km włączenia w DW 973 ok 8+140,00; realizowana będzie w II etapach:
- etap I od połączenia z DW776 w Siesławicach do włączenia w stary przebieg DW 973 w m. Radzanów w kilometrażu ok . 9+900
- etap II od połączenia z DW 973 rondo w km 3+306,00 do skrzyżowania z DW 776 w m. Siesławice;

Lokalizacja

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Gminy Busko – Zdrój. W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 973 od km 3+306 do km ok. 8+140 przebiega przez miejscowości Siesławice, Strugi, Zbludowice, Podlesie i Radzanów. Początek trasy przewidziano na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 973 z drogami powiatowymi nr DP 0084T i nr DP 0085T w km 3+306 (pikietaż globalny DW 973). Miejsce włączenia w istniejący ślad drogi wojewódzkiej zaplanowano w około km 9+900 (pikietaż globalny DW 973). Droga będzie przebiegać po nowym śladzie. Całkowita długość odcinka drogi wynosi około 6,7 km. Inwestycja obejmuje budowę jednojezdniowej drogi klasy GP o długości około 6,7 km, wraz z drogami dojazdowymi oraz skrzyżowaniami i obiektami inżynierskimi.

Planowane efekty

  • usprawnienie regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej
  • zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenie komfortu jazdy
  • poprawa stanu środowiska i komfortu mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego 
  • ochrona małych i średnich zwierząt występujących w okolicy
  • zwiększenie dostępności dla terenów

Parametry

Budowa nowej nawierzchni i korpusu drogi ma polegać na: budowie jezdni (7,00 m + opaska bitumiczna 2x0,5 m ), budowie skrzyżowania skanalizowanego z drogą wojewódzką, budowie 2 skrzyżowań typu rondo, budowie 2 przejazdów drogowych na skrzyżowaniu z drogami gminnymi, budowie dróg dojazdowych w pasie drogowym obwodnicy;
Wstępnie założono następujące parametry:
Klasa techniczna – GP (1x2)
Szerokość pasa drogowego – min. 25,00 m
Szerokość jezdni – 7,0 m (2 x 3,5 m)
Opaski bitumiczne – 2 x 0,5 m
Pobocza utwardzone – 2 x 1,5 m
Nośność konstrukcji nawierzchni – 115 kN/oś
Kategoria ruchu KR 4
Prędkość projektowa: Vp = 60 km/h (w terenie zabudowy)
Vp = 70 km/h (poza terenem zabudowy)
Prędkość miarodajna: Vm = 90 km/h (w terenie zabudowy)
Vm = 90 km/h (poza terenem zabudowy)
Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym : daszkowe 2 %. Pochylenie poprzeczne jezdni na łukach poziomych zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi od 2 % do 7%.
Odwodnienie: wody opadowe i roztopowe z poziomu jezdni i chodników odprowadzane będą przez system spadków poprzecznych i podłużnych do rowów drogowych trawiastych lub wpustów z osadnikiem i do kanalizacji deszczowej.
Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dojazdu do działek rolnych, przy projektowanej obwodnicy przewiduje się budowę dróg dojazdowych o szerokości jezdni 3,5 m, poboczach gruntowych 2x0,75 m, mijankach o szerokości 5,5 m i długości 25,0 m oraz zawrotkach o wymiarach 12,5x12,5 m.
Przejazdy drogowe przewiduje się wykonać jako wiadukty w ciągu obwodnicy, natomiast drogi gminne będą przebiegać w dotychczasowym ukształtowaniu wysokościowym. Wiadukty klasy obciążeń A – szerokości użytkowe powinny wynosić:
- jezdnia 2 x 3,5 m
- opaska bezpieczeństwa na jezdni 2 x 0,5 m

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl