W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty z branży drogowej, w tym rozbiórkę nawierzchni bitumicznej, wykonanie stabilizacji, wykonanie warstwy odsączającej oraz sączków, wykonanie stabilizacji i podbudowy z kruszywa; wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, humusowanie skarp. plantowanie terenów przyległych, wykonanie umocnień.
Ponadto wykonano szereg robót wykończeniowych z branży mostowej. Kontynuowano prace z branży wodno-kanalizacyjno-gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.
Planowany termin zakończenia prac - wrzesień 2019r.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl