W okresie sprawozdawczym wykonano szereg prac w branży drogowej, w tym rozbiórkę nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej DW973 R4, wykonano stabilizację na poszczególnych odcinkach, warstwy odsączającej i saczków, podbudowy z kruszywa, wykonano warstwę podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej SMA 8, humusowanie skarp i inne prace. W branży mostowej wykonano robót wykończeniowych i montaż kotew barier mostowych. Kontynuowano prace z branży wodno-kanalizacyjno-gazowej, teletechnicznej oraz elektroenergetycznej. W następnym okresie planowana jest kontynuacja robót wykończeniowych. 

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl