Wykonano ponadto stabilizację i warstwę podbudowy z kruszywa, wykonano warstwę odsączającą oraz sączek, humusowanie rowów i skarp, wykopy i nasypy, warstwę podbudowy bitumicznej, wiążącej, ścieralnej oraz inne prace. Do końca roku udało się także wykonać część prac w branży mostowej, m.in. zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów, płyt przejściowych, ustrojowych i przyczółków, montaż belek, wykonanie stref najazdowych, wykonanie kap chodnikowych, izolacja fundamentów, ustawienie krawężników. Wykonano prace w branży  wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Prace zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
W miesiącu styczniu 2019 prace będą kontynuowane. Następna rada budowy została zaplanowana na dzień 15 lutego 2019r.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl