W miesiącu wrześniu kontynuowano wykonanie robót drogowych, w tym wykonanie warstwy mrooochronnej, wykonanie podbudowy z kruszywa, warstwy odsączającej oraz humusowanie rowów i skarp. Ponadto wykonano wykopy i nasypy, sączek i trwały prace przy budowie przepustów. Zakończono prace archeologiczne na stanowisku Kawczyce. Realizowano prace z branży kanalizacji deszczowej i melioracyjnej.  Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl