Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym nadal są realizowane prace archeologiczne na stanowisku Kawczyce. 

Ponadto, wykonawca kontynuuje roboty drogowe m.in. związane z  wykonaniem mrozoochronnej warstwy stabilizacji oraz z humusowaniem rowów i formowaniem nasypów. Jak informuje biuro budowy - wykonano zbrojenia i szalowanie fundamentów oraz podpór obiektów mostowych PD w branży mostowej w ciągu obwodnicy.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl