• w dniu 06.11.2017r wpłynęło wezwanie od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach do usunięcia braków we wniosku o ZRID

 

 • w dniu 06.11.2017r uzyskano od Starosty Buskiego decyzję pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych na szczególne korzystanie wód wramach realizacji zadania „Budowa obwodnicy rn. Zbludowice"

 

 • w dniu 14.11.2017r Wykonawca za pismem przedłożył decyzję 2842/2017 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Kielcach określającą rodzaj i częściowyzakres badań archeologicznych

 

 • w dniu 16.11.2017r otrzymano informację od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, że wniosek o wydanie decyzji ZRID pozostaje bez rozpoznania

 

 • w dniu 17.11.2017 uzyskano zatwierdzenie przez Zamawiającego tymczasowej organizacji ruchu

 

 • dniu 17.11.2017 Wykonawca przedłożył skorygowany projekt umowy na przebudowę linii wysokiego napięcia 110kV

 

 • w dniu 21.11.2017 Wykonawca złożył ponownie wniosek o wydanie decyzji ZRID

 

 • dniu 22.11.2017 Wykonawca przesłał wyjaśnienia dotyczące faktu że wniosek o ZRID z dnia 13.10.2017 pozostał bez rozpoznania

 

 • trwają uzgodnienia Projektów Wykonawczych branży teletechnicznej. Brak jest uzgodnień z Orange zakresie światłowodów,

 

 • trwają uzgodnienia Projektów Wykonawczych branży elektr oenergetycznej WN.

 

 • trwają prace związane z opracowaniem Projektów Wykonawczych 2 obiektów nad drogą główną

 

 • opracowano SST

 

 • trwają prace wiązane z opracowaniem przedmiarów.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl