Podczas rady technicznej z dnia 28.08.2017r. omówiono dotychczasowy postęp prac.

Podczas rady technicznej z dnia 28.08.2017r. omówiono dotychczasowy postęp prac, a mianowicie: 

  • Uzyskano ZUDP
  • Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia wodno-p rawnego. Z otrzymanych w starostwie informacji wynika, że właściciele mają być indywidualnie informowani o trwającej procedurze
  • Trwają uzgodnienia projektów branżowych. PB branży sanitarnej uzyskał pozytywną opinię gestora sieci. W bieżącym tygodniu do uzgodnień z gestorem sieci przedłożona zostanie dokumentacja branży elektrycznej i telet echnicznej. W przekładanej dokumentacji uwzględnione zostały zasadne uwag i Weryfikatorów
  • Część operatów podziałowy ch została zaakceptowana i przyjęta. W drugiej połowie września Wykonawca planuje wykonać wszystkie operaty podziałowe
  • W połowie września 2017r Wykonawca planuje wystąpić z wnioskiem o ZRID
  • Wykonawca poinformował, że Pani archeolog była na budow ie i z końcem wrzesnia planowane jest wykonanie badań terenowych. Wykonawca sporządzi program badań archeologicznych do ZRID lecz będzie on musiał zostać uzupełn iony o badania terenowe . Po ich wykonaniu dokumentacja złożona do ZRID zostanie uzupełniona o ten brakujący element dokumentacji


Zaplanowano na następny miesiąc:

  • Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
  • Uzgodnienie projektów budowlanych w tym branżowych
  • Opracowywanie podziałów działek
  • Wystąpienie z wnioskiem o ZRID

 

 

 

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl