Przedstawiamy bieżący stan prac projektowych niezbędnych do wykonania inwestycji.

Wykonawca przedłożył:

 • projekt budowlano-wykonawczy gazociągu wysokiego ciśnienia
 • projekt architektoniczno-budowlany branży teletechnicznej
 • skorygowane linie rozgraniczające
 • projekt stałej organizacji ruchu
 • wniosek ZUDP
 • rozwiązania konstrukcyjne obiektów inżynierskich
 • projekt konstrukcji nawierzchni
 • opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne
 • projekt architektoniczno budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznych nN i SN oraz oświetlenia ulicznego
 • uwagi do opinii Weryfikatora branży drogowej
 • projekt architektoniczno budowlany dotyczący budowy przebudowy sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
 • projekt architektoniczno budowlany branży drogowej
 • projekt architektoniczno budowlany kanalizacji deszczowej
 • opracowanie uszczegółowienie analizy i prognozy ruchu
 • wyjaśnienia, że projekt stałej organizacji ruchu jest tożsamy ze złożonym później projektem budowlanym branży drogowej
 • wyjaśnienia, że linie podziałowe zostały zatwierdzone przez Zamawiającego na wcześniejszym etapie uzgodnień
 • wyjaśnienia, że we wcześniejszym etapie przedstawiono planszę zbiorczą a nie projekt zagospodarowania terenu
 • wyjaśnienia, że plan warstwicowy został zatwierdzony przez Zamawiającego na wcześniejszym etapie uzgodnień oraz została skorygowana analiza przejezdności i widoczności na zatrzymanie

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Kontakt: tel. 41 3470471

e-mail: szdw@szdw.kielce.com.pl